Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ CAO ĐẲNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
7 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
6 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
6 Nghề quản trị mạng máy tính (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
5 Nghề quản trị mạng máy tính (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề CĐT) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) điều chỉnh ĐCN Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (điều chỉnh nghề NTS) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
2 TỔ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
1 LỊCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH (KHÓA 23) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Tháng 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ. THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
10 Kế hoạch thi tốt nghiệp Khoá ngày 30.11.2023 Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) điều chỉnh LẦN 2 Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 23 (TẤT CẢ CÁC NGHỀ Nhấp Xem linkDownload
9 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
8 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (XDU) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN,TCN) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
8 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (nghề Cơ điện tử) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN,TCN) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN,TCN) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN,TCN) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (QTM, KSA, NTS, KTO) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KSA, NTS, QTM, KTO) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, CĐT, XDU, HAN) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (NTS,KSA,KTO,QTM) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 Kết quả thi TN khoá ngày 18.10.2022 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG K21 MÔN BVMT (HỌC LẠI) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG K21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (điều chỉnh lớp QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH LỚP QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (ĐIỀU CHỈNH LỚP QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19. Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2020-2021 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 Kết quả thi TN khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
4 Kết quả BVDA khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
2 Danh sách HSSV thi kết thúc modun lần 2 đợt 1 HK I năm học 2020 - 2021 Nhấp Xem linkDownload
2 Lịch thi kết thúc modun đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (Thực hiện từ 25.01.2021) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 Điểm thi TN khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10 Danh sách SV hệ CĐ dự thi tốt nghiệp khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10 Danh sách HS hệ TC dự thi TN khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10 Danh sách HS hệ TC dự thi TN văn hóa khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 22/10/2020 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 Lịch thi kết thúc modun đợt 2 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 3 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K17 Nhấp Xem linkDownload
5 Lịch thi kết thúc đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Nhấp Xem linkDownload
6 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 17 VÀ CÁC KHÓA THI LẠI Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc tối thứ 6 ngày 21/8/2020 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Cao đẳng Nhấp Xem linkDownload
7 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 và bảo vệ Đồ án Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6 Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện thi tốt nghiệp Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K18 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K19 Nhấp Xem linkDownload
;